Природни забележителности

Дяволски мост - Борино

Дяволският мост Дяволският мост при Борино (Западни Родопи) е наричан още Римски мост, защото според някои изследователи датира от римско време. Той е едносводест, дълъг 30 м, широк 3 м и висок 6 м. Прехвърля като лък Девинска река. Изграден е без хоросанова спойка в основите. Високата част на дъгата горе се крепи само на няколко полуобработени четвъртити камъни. Строителят му навярно е бил голям архитект и инженер, защото с математическа точност е закрепил устоите му така, че мостът се е запазил през вековете и е в хармония с околната природа. През моста е минавал римският път за Филипи, а до 1912 г. е бил граничната линия и западната му половина е била българска, а източната турска. Дяволският мост се намира между Ягодинска пещера и Борино в местността “Хайдушки дол”. Според преданието само дяволът може да мине по него и оттам идва името му.

Кременски езера

Кременските езера Кременските езера са група от пет езера в Северен Пирин. Разположени са стъпаловидно в Кременския циркус, на надморска височина 2304 - 2356 м. Имат ледников произход. Геоложката им основа е от гранит. Водата през лятото е с температура 12,5о-14,5оC. Кременските езера се оттичат едно в друго и в река Ретиже. Най-голямо е Долното Кременско езеро. Намира се източно от връх Острец (Сиврия). Има продълговата форма. Площта му е 98 дка, което го нарежда на второ място по големина в Пирин. На югозапад от него е Горното Кременско езеро с площ 66 дка (дължина 335 м и ширина 270 м). Южно от връх Острец е най-високото Кременско езеро с площ 10 дка. Дължината му е 120 м, а ширината - 110 м. Двете езера, разположени най-ниско, не са проучени.

Резерват Тисата

Резерват Тисата Резерватът Тисата се намира в най-южната част на тесния Кресненски пролом, северно от гр. Кресна, в предпланинския пояс на Пирин и Малашевска планина. Река Струма разделя резервата на две части – Западна и Източна. 80% от територията му е заета с гори от средиземноморски тип. Тук вирее и се опазва най-голямото в България и в Европа естествено хомогенно находище на дървовидна хвойна – рядък, иглолистен растителен вид от рода хвойни. Местното население нарича този растителен вид “Тиса”, откъдето идва и името на резервата. Тисата се отличава и с богата си фауна – по видово разнообразие на птиците той отстъпва единствено на Сребърна; тук  убежище са намерили голям брой защитени видове влечуги и безгръбначни.

Урдини езера

Урдините езера Урдините езера са езерна група в Рила планина. Те не са развити като туристическа забележителност толкова добре, колкото Седемте рилски езера, тъй като са разположени в най-труднодостъпните части на Северозападна Рила. Урдините езера са разположени в западната част на Урдиния циркус. Част от тях имат имена — Сухото, Рибното, Ботаническото, Паницата. От Урдините езера изтича Урдина река, която е приток на Черни Искър. Езерата са със сравнително малка площ - от 1 до 2,5 хектара. Най-малко по площ е Рибното езеро, което заради близостта си с връх Дамга (на около 500 м югоизточно от върха) е наричано още Дамгско езеро. Най-ниското езеро, Паницата, е най-голямо по площ и по обем на водата в него. То е разположено на 2278 м надморска височина, има площ от около 2,5 хектара и воден обем приблизително 89 500 м3. Бреговете на отделните Урдини езера са разнообразни. Рибното езеро е на 2375 м надморска височина, има кръгла форма и е дълбоко близо 5 м. Най-дълбоко (7,6 м) е езерото, разположено източно от Рибното. Изтичащата от него вода образува малък водопад преди да се влее в Урдина река. През 1985 г. Урдините езера са обявени за природна забележителност от национално и международно значение. Езерата са зарибени с дъгова и балканска пъстърва, което ги прави привлекателно място за практикуване на риболов.

Шабленско езеро

Шабленското езеро Шабленското езеро се намира в Североизточна България, до град Шабла. Шабленското езеро обединява двете крайбрежни езера Езерец и Шабла. Те са свързани по между си с изкуствен канал и влизат в границата на зищитената територия от 510 ха. Езерото е включено в списъка на орнитологично важните места в Европа. Обитава се от над 80 вида защитени птици- голям воден бик, морски дъждосвирец, белоока потапница, тръстиковия блатар, няколко вида патици, бърнета, гмурци, чапли, лебеди и др. Шабленското езеро е полусолена лагуна и лежи на 4-5 метров пясъчен нанос, натрупан върху богат торфен слой - доказателство за дълъг блатен период. Освен много редки птици езерото е и убежище на застрашените растителни видове.